2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

{slider }

1. ලේඛනයේ නම‍. - සම්පූර්ණ කළ යුතු වෙනත් සමාජ , ආර්ථික සංවර්ධන අවශ්‍යතා ලේඛනය
2. ප්‍රා.ලේ. කො. - ආණමඩුව
අනු අංකය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ නම නිම කල යුතු වැඩ ප්‍රමාණය දළ ඇස්තමේන්තුව ප්‍රතිලාභී පවුල් ගණන ග්‍රාම නිලධාරි වසම
1 සේවා පියස කාර්යාලයේ වැසිකිළිය ඉදි කිරීම. වැසිකිළි උපකරණ ලබා ගැනීම.                          20,000.00 150 වඩත්ත.
2 සේවා පියස කාර්යාලයට විදුලිය ලබා දීම. වයරින් කිරීම, විදුලිය ලබා ගැනීම.                          75,000.00 150 වඩත්ත.
3 වඩත්ත ක්‍රීඩා පිටිය ඉදි කිරීම. හෙළි පෙහෙලි කිරීම, ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා දීම.                          20,000.00 150 වඩත්ත.
4 දිලෙනතරු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිශාලාවේ පොදු වැසිකිළිය ඉදි කිරීම.   වැසිකිලිය ඉදි කිරීම හා උපකරණ ලබා දීම.                          20,000.00 200 වඩත්ත.
5 නායික්කුලම සොහොන්පිටියේ සොහොන් ගෙය හා වැට සැකසීම. සොහොන්ගෙය ඉදි කරීම හා වැට සැකසීම.                          50,000.00 180 වඩත්ත.
6 වඩත්ත සොහොන් බිම විශාල කිරීම.     215 වඩත්ත.
7 ශ්‍රී ඥානේශ්වර දහම් පාසලේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල  ඉදි කිරීම හා ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. වහලය සැකසීම                     1,000,000.00 150 වඩත්ත.
8 සරණංකර භික්ෂු නේවාසිකාගාරයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම.  උඩු මහල සැකසීම,වහලය සැකසීම, කපරාරු කිරීමහා තීන්ත ආලේප කිරීම.                     3,000,000.00 75 වඩත්ත.
9 වඩත්ත පන්සල් භූමිය ගොඩ කිරීම. පස් හෝ බොරළු දැමීම.                     2,000,000.00 80 වඩත්ත.
10 නායික්කුලම ජල ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි වැඩ බොරළු දැමීම හා වැට ඉදි කිරීම.                        500,000.00 95 වඩත්ත.
11 ඥානේශ්වර දහම් පාසලට පොත් කබඩ් එකක් ලබා දීම. කබඩ් ලබා දීම.                          12,000.00 150 වඩත්ත.
12 අක්‍රීය නැණසල මධ්‍යස්ථානය යලි ආරම්භ කිරීම.  පරිඝණක ලබා දීම, විදුලිය ලබා දීම.                        500,000.00 300 වඩත්ත.
13 දහම් පාසල් ගොඬනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම සම්පූර්ණ ගොඬනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම                     1,200,000.00 140 කොයිලාඬිගම
14 ධර්මශාලාවක් ඉදි කිරීම. සම්පූර්ණ ගොඬනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම                     1,400,000.00 260 කොයිලාඬිගම
15 කොයිලාඬිගම ගමේ මරණාධාර සමිතිය සඳහා සමිති ශාලාවක් ඉදි කිරීම. සම්පූර්ණ ගොඬනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම                     1,200,000.00 150 කොයිලාඬිගම
16 සේවා පියස කාර්යාලය සඳහා වැට ඉදි කිරීම. කොන්ක්‍රිට් කණු දමා කමිබි ගැසීම.                          40,000.00 380 කොයිලාඬිගම
17 සේවා පියස කාර්යාලය සඳහා රැස්වීම් ශාලාවක් ඉදි කිරීම. සම්පූර්ණ ගොඬනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම                     1,400,000.00 388 කොයිලාඬිගම
18 සේවා පියස කාර්යාලයේ  ගේට්ටුව සහිත වැට ඉදි කිරීම. ගේට්ටුව සහිත වැට සකස් කිරීම.                        100,000.00 400 මැරුංගොඩ
19 සේවා පියස කාර්යාලයට වැසිකිළියක් ලබා දීම. වැසිකිළිය ඉදි කිරීම.                          50,000.00 400 මැරුංගොඩ
20 සමෘද්ධි බැංකුවට වැසිකිලියක් ඉදි කිරීම. වැසිකිලිය ඉදි කිරීම.                          50,000.00 400 මැරුංගොඩ
21 මැරුංගොඩ ප්‍රජා ශාලාවේ බිම සිමෙන්ති දැමීම.  ප්‍රජා ශාලාවේ බිමට සිමෙන්ති දැමීම.                        300,000.00 285 මැරුංගොඩ
22 එච් 8 ගම්මානයේ පන්සල සදහා ලැගුම් ගෙයක් ඉදි කිරීම. ලැගුම් ගේ ඉදි කිරීම.                        500,000.00 5 මැරුංගොඩ
23 දහම් පාසලට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම. දහම් පාසල සඳහා මේස , පුටු ලබා දීම.                        350,000.00 50 මැරුංගොඩ
24 සුසාන භූමියේ වැට සකස් කිරීම හා ආදාහන මඩුවක් ඉදි කිරීම. වැට හා ආදාහන මඩුවක් ඉදි කිරීම.                        150,000.00 260 මැරුංගොඩ
25 උඩත්තන්කුලම මරණාධාර සමිති ශාලාව තීන්ත ආලේප කිරීම හා සිමෙන්ති දැමීම දිග අඩි 40   ,පළල අඩි 20 ප්‍රමාණයේ ශාලාව 150,000.00 60 ඌරියාව (උඩත්තන්කුලම)
26 ස්වර්ණපාලියාගම සමිති ශාලාව කපරාරු කිරිම දිග අඩි 55   ,පළල අඩි 30 ප්‍රමාණයේ ශාලාව 100,000.00 80 ඌරියාව (ස්වර්ණපාලියාගම)
27 කුන්තානියාගම ප්‍රජා ශාලාවේ ගේට්ටුව සහිත කොන්ක්‍රීට් කණු දමා කම්බි වැට ඉදි කිරීම.  ප්‍රජා ශාලාවේ ගේට්ටුව සහිත කොන්ක්‍රීට් කණු දමා කම්බි වැට ඉදි කිරීම. 300,000.00 40 653 / C පෙරියකුලම
28 පෙරියකුලම සේවා පියස කාර්යාලයේ ගේට්ටුව සහිත කොන්ක්‍රීට් කණු දමා කම්බි වැට ඉදි කිරීම. සේවා පියස කාර්යාලයේ ගේට්ටුව සහිත කොන්ක්‍රීට් කණු දමා කම්බි වැට ඉදි කිරීම. 300,000.00 419 653 / C පෙරියකුලම
29 ඉහළගම සමිති ශාලාව අළුත්වැඩියාව ඉහළගම ප්‍රජා ශාලාවේ තීන්ත ආලේප කිරීම. 50,000.00 150 653 / C පෙරියකුලම
30 සේවා පියස කාර්යාලයට පානීය ජලය ලබා ගැනීම සේවා පියස කාර්යාලයට ජලය ලබා ගැනීම. PVC දැමීම,අනිවාර්්‍යය ගෙවීම් ගෙවීම  25,000.00 419 653 / C පෙරියකුලම
31 ශ්‍රී සුගතාරාම විහාරස්ථානයේ විහාර මන්දිරයේ වැඩ අවසන් කිරීම  අඩක් නිම කළ විහාර මන්දිරයේ වැඩ අවසන් කිරීම,විහාර මන්දිර පිට බිත්ති කපරාරු කිරීම,ඇතුලත පිළිම ‍නෙලීම,හා සිතුවම් නිර්මාණය කිරීම 500,000.00 419 653 / C පෙරියකුලම
32 ශ්‍රී සුගතාරාම විහාරස්ථානයේ වැසිකිලි පද්ධතිය සකස් කිරීම  අත්තිවාරම දමා වැඩ නැවතී ඇති වැසිකිලි 5 න් යුත් වැසිකිලි පද්ධතිය සකස් කිරීම 300,000.00 419 653 / C පෙරියකුලම
33 මහ උස්වැව සිරිසුමන දහම් පාසල සඳහා උපකරණ  කබඩ් 2 ක් මිලට ගැනීම 24,000.00 350 652 / B මහ උස්වැව දකුණ
34 සිරි සුමන දහම් පාසලට උපකරණ ගුරු මේස 01 ක් මිලදී ගැනීම 5,000.00 350 652 / B මහ උස්වැව දකුණ
35 සිරි සුමන දහම් පාසලට උපකරණ පොත් රාක්ක 01 ක් මිලට ගැනීම 5,000.00 350 652 / B මහ උස්වැව දකුණ
36 මහින්දාරාමයේ සංඝාවාසය   සංඝාවාසයෙහි වැඩ අවසන් කිරීම 500,000.00 600 652 / B මහ උස්වැව දකුණ
37 මහින්දාරාම විහාරස්ථානයේ ගල්බැමි යොදා මංපෙත් සකස් කිරීම වැඩ අවසන් කිරීම 50,000.00 600 652 / B මහ උස්වැව දකුණ
38 සේවා පියස අසළ ප්‍රජා ශාලාවක් ඉදිකිරීම වැඩ අවසන් කිරීම 1,000,000.00 600 652 / B මහ උස්වැව දකුණ
39 මහ උස්වැව සුසාන භූමියෙහි ආදාහනාගාරයක් ඉදිකිරීම වැඩ අවසන් කිරීම 1,000,000.00 1000 652 / B මහ උස්වැව දකුණ
40 සමඟි මරණාධාර සමිතිය නව ප්‍රජා ශාලාවක් ඉදි කිරීම. 100,000.00 55 656 තට්ටෑව
41 සේවා පියස කාර්යාලයේ වැසිකිලිය ඉදිකිරීම වැසිකිලි උපකරණ ලබා ගැනීම 10,000.00 55 656 තට්ටෑව
42 සේවා පියස ඉදිකිරිම මූලික අඩිතාලමේ සිට සේවා පියස ඉදිකිරීම  1,200,000.00 218 653 / B ගල්ලෑව
43 සායන මධ්‍යස්ථානය මූලික අඩිතාලමේ සිට සායන මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම  1,200,000.00 218 653 / B ගල්ලෑව
44 දිලෙන තරු මරණාධාර සමිතියට ගොඬනැඟිල්ල ඉදි කිරීම. මූලික අඩිතාලමේ සිට සායන මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම  2,000,000.00 120 653 / B ගල්ලෑව
45 එකමුතු මරණාධාර ප්‍රජා ශාලාව විශාල කිරීම. මූලික අඩිතාලමේ සිට ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම (අඩි80*20) 200,000.00 218 653 / B ගල්ලෑව
46 සේවා පියසට වැසිකිලියක් සැකසීම වැසිකිලි ගෙය හා වළ ඉදිකර ඇත . ඉතුරු කොටස් නිම කිරීම 100,000.00 256 651 / B 7  ගම්මානය
47 දුගී පවුල් 10 කට වැසිකිලි සැකසීම වැසිකිලි 10 ඉදිකිරීම 1,000,000.00 10 651 / B 7  ගම්මානය
48 සේවා පියස වටා වැට ඉදිකිරීම වැට ඉදි කිරීම 500,000.00 256 651 / B 7  ගම්මානය
49 ආර්ථීක මධ්‍යස්ථානයක් නිර්මාණය කිරීම වී බෝගය ආශ්‍රිතව ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම 1,500,000.00 256 651 / B 7  ගම්මානය
50 දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම 100*25 ගොඩනැගිල්ල - 02 150,000.00 70 659 වඩිගමංගාව
51 සමිති ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ 100*25 ගොඩනැගිල්ල  100,000.00 180 659 වඩිගමංගාව
52 දහම් පාසලට අවශ්‍ය ඩෙස් පුටු ඩෙස් 85  ,පුටු 85 හෝ බංකු 40  (වඩිගමංගාව) /ඩෙස් 70 ,පුටු 70 හෝ බංකු 38  (කුමාරගම) 2,000,000.00 85 659 වඩිගමංගාව
53 සමිති ශාලාවට පුටු ලබා ගැනීම 100 300,000.00 150 659 වඩිගමංගාව
54 පෙර පාසලක් ඉදි කිරීම 100*20 ගොඩනැගිල්ල 1,500,000.00 150 659 වඩිගමංගාව
55 කුමාරගම ජයසුමනාරාමය චෛත්‍ය බැම්ම සැකසීම 50 m 800,000.00 150 659 වඩිගමංගාව
56 සේවා පියස කාර්යාලයට වැසිකිලියක් ඉදීකිරීම   250,000.00   659 වඩිගමංගාව
57 සේවා පියස කාර්යාලයට වැට හා ගේට්ටුව සකස් කිරීම 150 m 100,000.00   659 වඩිගමංගාව
58 සේවා පියස කාර්යාලයට විදුලිය ලබා ගැනීම වයරින් කර විදුලිය ලබා ගැනීම 100,000.00   659 වඩිගමංගාව
59 රැකියා විරහිත තරුණ පිරිස්වලට ස්වයං රැකියා  ස්වයං රැකියා වලට අවශ්‍ය පුහුණු උපදෙස් ලබා දීම 100,000.00 25 649 කොට්ටුකච්චිය
60 සේවා පියස ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම 1,500,000.00 166 653 - කරඹෑව
61 මරණාධාර සමිති ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම දැල් ගසා දොරවල් දමා වැට සකස් කිරීම 500,000.00 166 653 - කරඹෑව
62 සුසාන භූමියේ වැට ඉදි කිරීම අවසන් කිරීම වැට කම්බි ගසා ඉදි කිරීම 100,000.00 166 653 - කරඹෑව
63 විහාරස්ථානයේ අඩු පාඩු සකස් කිරීම ඝණ්ඨාර කුළුණ සෑදීම,බණ මඩුව ප්‍රතිසංස්කරණය 1,000,000.00 166 653 - කරඹෑව
64 ක්‍රීඩා භාණ්ඩ බෙදා දීම, කුඩා කණ්ඩායම් සඳහා ඉල්ලීම් කර ඇති විසිරි ජල පද්ධතිය,සේවා පියසට අවශ්‍ය කාර්යාල උපකරණ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ බෙදා දීම, කුඩා කණ්ඩායම් සඳහා ඉල්ලීම් කර ඇති විසිරි ජල පද්ධතිය,සේවා පියසට අවශ්‍ය කාර්යාල උපකරණ 1,625,000.00 271 649 / A  විහාරගම
65 පුබුදු කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට තහඩු   තහඩු මඩු 01, පුටු 50 150,000.00 70 649 / B ජනපදය 1
66 සවිය දකුණ ප්‍රජා මූල සංවිධානයට සමහට් 01, පුටු 01 75,000.00 150 649 / B ජනපදය 1
67 ගල්කුලම මරණාධාර සමිතියේ ඉතිරි වැඩ බිත්ති බැඳීම , කපරාරුව, සිමෙන්ති දැමීම, පුටු 50ක් හා තහඩු වැටක් ඉදි කිරීම 650,000.00 150 649 / B ජනපදය 1
68 ජනපදය 01 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ  මාබල් ඇල්ලීම, ග්‍රීල් ඇල්ලීම,පේමන්ට් සැකසිම,දොරවල් පොලිෂ් කිරීම 500,000.00 450 649 / B ජනපදය 1
69 ග්‍රාම ලේකම් කාර්යාලය ඉදිකිරීම. ග්‍රාම ලේකම් කාර්යාලය ඉදිකිරීම.                     1,500,000.00 595 ආණමඩුව
70 අයියනායක දේවාලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.                          300,000.00 475 ආලංකුලම
71 කූරටිහේන එකමුතු මරනාධාර සමිති ගොඩනැගිල්ලට වැසිකිලි පද්ධතියක් ලබා දීම.                            50,000.00 225 ආලංකුලම
72 දහම් පසල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම. ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම.                     1,200,000.00 140 කොයිලාඬිගම
73 ධර්මශාලාවක් ඉදි කිරීම. ධර්මශාලාවක් ඉදි කිරීම.                     1,400,000.00 260 කොයිලාඬිගම
74 පානීය ජල ව්‍යාපෘතියේ ළි‍ඳේ ළිංආවරණයඉදි කිරීම. ළිං ආවරණය                        150,000.00 380 කොයිලාඬිගම
75 සේවා පියස කාර්යාලයේ වැට ඉදි කිරීම. කොන්ක්‍රීට් කණු දමා කටු කම්බි ගැසීම.                          40,000.00 380 කොයිලාඬිගම
76 අ.පො.ස උසස් පෙළ අවසන් කර නිවෙස්වල සිටින ළමුන්ට රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගැනීම සඳහා වැඩපිළවෙළක්       614 මැල්ලන්කුලම
77 කිරි එකතුකරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරිම.                          500,000.00   614 මැල්ලන්කුලම
78 සේවා පියස සඳහා ජලය විදුලිය ලබා දීම.                          500,000.00   614 මැල්ලන්කුලම
79 සේවා පියසට කම්බි වැටක් ඉදි කිරීම.                          100,000.00   614 මැල්ලන්කුලම
80 කොතලකෙමියාව මරණාධාර සමිතිය සඳහා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් ලබා ගැනීම. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් ලබා ගැනීම.                          75,000.00 183 කොතලකෙමියාව
81 සේවා පියස කාර්යාලයට නව කාමරයක් ඉදි කිරීම.                          200,000.00 322 කොතලකෙමියාව
82 සමාධි දහම්පාසලට උපාංග ලබා දීම. අල්මාරි1,පුස්තකාල පොත් රාක්ක 2,ප්ලාස්ටික් පුටු 50                          73,000.00 200 කොතලකෙමියාව
83 තල්ගස්වැව ප්‍රජා ශාලාව ඉදි කිරීම නව ප්‍රජා ශාලාවක් ඉදි කිරීම.                     1,000,000.00 100 තල්ගස්වැව
84 වැටියපහලගම දහම් පාසල් ගොඩ නැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ  වහලය, සිමෙන්ති දමීම හා කපරාරුව                         800,000.00 80 657 ඒ සියඹලාගස්හේන
85 සියඹලාගස්හේන ප්‍රජා ශාලාව  කපරාරු කිරීම, සිමෙන්ති දැමීම හා ජනෙල් දැමීම                         200,000.00 65 657 ඒ සියඹලාගස්හේන
86 සියඹලාගස්හේන වසමට සේවා පියස කාර්යාලයක් ඉදි කිරීම  අළුතින් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම                     1,000,000.00 445 657 ඒ සියඹලාගස්හේන
87 සියඹලාගස්හේන විහාරස්ථනයට ආවාස ගෙයක් ඉදි කිරීම අළුතින් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම                        900,000.00 60 657 ඒ සියඹලාගස්හේන
88 වැටියපහලගම පරාර්ථකාමී අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය  දැල් ගැසීම, ගේට්ටුව සෑදීම, වැටට කම්බි ගැසීම                        300,000.00 63 657 ඒ සියඹලාගස්හේන
89 ආබාධීත පුද්ගලයින්ට ප්‍රවේශ පහසුකම් ඇති කිරීම. මාර්ගයක් සකස් කිරිම                          50,000.00   මුදලක්කුලිය
90 WIFI පහසුකම් ලබා ගැනීම. අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දීම.                          10,000.00   මුදලක්කුලිය
91 සේවා පියස සඳහා යටිතල පහසුකම් ලබා ගැනීම වැසිකිලිය ඉදි කිරීම, ජලය හා විදුලිය ලබා දීම                        580,000.00 580 මුදලක්කුලිය
92 උප තැපැල් කාර්යාලය ප්‍රතිසංස්කරණය ප්‍රධාන ගොඩ නැගිල්ලේ උළු ඉවත් කර නැවත උළු සෙවිලි කිරීම                        300,000.00   මුදලක්කුලිය
93 දහම් පාසල් ගොඩනැඟිල්ලේ පසුව ඉදිකළ කොටසට කොන්ක්‍රිට් දැමීම.  කොන්ක්‍රීට් දැමීම.                          50,000.00 280 ජනපදය 2
94 ඇතුන්ගොඩ පොදු ක්‍රීඩා පිටියට ක්‍රීඩාගාරයක් ඉදි කිරීම. ක්‍රීඩාගාරය                     1,000,000.00 470 ජනපදය 2
95 වොලිබෝල් පිටියේ ඉතිරි පැත්තට දැල් ගැසීම. එක් පැත්තකට දැල් ගැසීම.                        150,000.00 470 ජනපදය 2
96 ඇතුන්ගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලා ගොඩ නැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ කපරාරු කිරීම සිමෙන්ති දැමීම                        500,000.00 280 ජනපදය 2
97 නව ගම්මානයේ ප්‍රජා ශාලාවේ ඉඩ මදිකම නිසා එය ලොකු කිරීම දොරවල් 2, ජනෙල් 1,බිමට සිමෙන්ති දැමීම                           75,000.00 85 650/A තෝනිගල 
98 ගලවැව පුපුදු ප්‍රජා ශාලාව  දෙොරවල් ජනෙල් දැමීම හාබිමට සිමෙන්ති දැමීම.                          30,000.00 30 650/A තෝනිගල 
99 තෝනිගල සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම. ගොඩනැගිල්ලේ වහලය සෑදීම.                        200,000.00 90 650/A තෝනිගල 
100 ගලවැව බුදු මැදුර . විදුලිය ලබා ගැනීම                          15,000.00 30 650/A තෝනිගල 
101 දකුණු පාලියාගම ගොවි සමිතියේ ප්‍රජා ශාලාව කපරාරු කිරීම සිමෙන්ති දැමීම දොරවල් 01 ජනෙල් 01                        100,000.00 90 650/A තෝනිගල 
102 සුචිත සුභ සාධක සමිතිය  කපරාරු කිරීම සහ සිමෙන්ති දැමීම.                          15,000.00 65 650/A තෝනිගල 
103 සේවා පියස කර්යාලය වැසිකිළිය දොරවල 03 වැට සෑදීම පේමන්ට් 01 ජලය හා විදුලිය                        400,000.00 505 650/A තෝනිගල 
104 තෝනිගල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ශාලාවට සිමෙන්ති දැමීම කපරාරු කිරීම වහළයට ශීට් දැමීම.                        600,000.00 505 650/A තෝනිගල 
105 සේවා පියස යටිතල පහසුකම් ඇති කිරීම සේවා පියස වැට සෑදීම,විදුලිය ලබා ගැනීම,ජලය ලබා ගැනීම, වැසිකිලි පහසුකම්ලබා ගැනීම 350,000.00 403 652 / A  මහ උස්වැව උතුර
106 සුමංගල දහම් පාලස සඳහා වැසිකිළි පහසුකම් ලබා ගැනීම වැසිකිළියක් ඉදි කිරීම. 100,000.00 100 652 / A  මහ උස්වැව උතුර
107 සුමංගල දහම් පාසල සඳහා ඩෙස් බංකු ලබා ගැනීම ශෛලතලාරාම විහාරයේ පවත්වාගෙන යන සුමංගල දහම් පාසල සඳහා අවශ්‍ය ඩෙස් බංකු ලබා ගැනීම  200,000.00 100 652 / A  මහ උස්වැව උතුර
108 කාවන්තිස්සගම මරණාධාර සමිති ශාලාව බිත්ති නන්වා වහලය ගසා බිමට කොන්ක්‍රීට් දැමීම 500,000.00 35 656 බී තම්මැන්නාගම
109 තෙන්නන්කුරියාව සමිතිශාලාව බිත්ති කපරාරු කර බිමට සිමෙන්ති දැමීම. 200,000.00 150 656 බී තම්මැන්නාගම
110 සේවා පියස සඳහා අළුතින් වැටක් ඉදි කිරීම, විදුලිය හා වැසිකිලි පහසුකම් ඇති කිරීම වැට , විදුලිය හා වැසිකිලි පහසුකම් සැලසීම 400,000.00 395 659 / B උප්පලවත්ත
111 සුමංගල මරණාධාර සමිතියට සමිති ශාලාවක් ලබා ගැනීම,වැට හා ගේට්ටුව ඉදි කර ගැනීම හා ප්ලාස්ටික් පුටු 50 ලබා ගැනීම 1,850,000.00 107 653 / D බම්මන්නේගම
112 ඉහළ දිවුල්වැව ගැමුණු එක්සත් මරණාධාර සමිතියට  සමිති ශාලාවක් ලබා ගැනීම හා ප්ලාස්ටික් පුටු 50 ලබා ගැනීම 1,250,000.00 101 653 / D බම්මන්නේගම
113 ඉහළ දිවුල්වැව සිරි පැරකුම් මරණාධාර සමිතියට  ප්ලාස්ටික් පුටු 25 හා වානේ අල්මාරි 01 40,000.00 75 653 / D බම්මන්නේගම
114 කුඩා වැව මරණාධාර සමිතියට ගේට්ටුව ඉදි කර ගැනීම හා ප්ලාස්ටික් පුටු 25,තහඩු ආවරණයක් ලබා ගැනීම 325,000.00 47 653 / D බම්මන්නේගම
115 සරණංකර මරණාධාර සමිතිය ප්‍රජා ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කර ගැනීම,ප්ලාස්ටික් පුටු 50 ,වානේ අල්මාරි 01 565,000.00 55 653 / D බම්මන්නේගම
116 සේවා පියස බිත්ති බැද වහලය ගසා අංග සම්පූර්ණ කර ගැනීම  1,200,000.00 387 653 / D බම්මන්නේගම
117 තලාකොළවැව සේවා පියස  සේවා පියස වටා වැටක් ඉදි කිරීම හා වැසිකිලියක් සෑදීම 400,000.00 479 655 / A තලාකොළවැව
118 ප්‍රජා ශාලාවක් ඉදි කිරීම. සම්පූර්න ගොඬනැඟිල්ල ඉදි කිරීම. 1,000,000.00 200 656 සී පෙරමාකුත්තුව
119 සමාපත්ති අසපුව ඉතිරි වැඩ බුදු මැදුර ඉදි කිරීම , වැට ඉදි කිරීම. 400,000.00 400 656 සී පෙරමාකුත්තුව
120 ක්‍රීඩා ක්‍රීඩා ආම්පන්න් ලබා ගැනීම. 250,000.00 400 656 සී පෙරමාකුත්තුව
121 සංකඩයාගම ප්‍රජා ශාලාව අළුත් වැඩියා කිරීම පේමන්ට් එක සැකසීම, තීන්ත ආලේප කිරීම 50,000.00 80 651/A ලබුගල 
122 සේවා පියසක් ඉදි කිරීම සේවා පියසක් ඉදි කිරීම   315 651/A ලබුගල 
123 සංකඩයාගම මිනී පිටිය තුළ ආදාහනාගාරයක් ඉදිකිරීම. ආදාහනාගාරයක් ඉදි කිරීම. 50,000.00 85 651/A ලබුගල 
124 5 කණුඩ ප්‍රජා ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම බිත්ති කපරාරු කිරීම, පේමන්ට් එක දැමීම  25,000.00 80 651/A ලබුගල 
125 දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම 300,000.00 ළමුන් 250 651/A ලබුගල 
126 සුරතල් මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබා ගැනීම ඔක්ෂිජන් ටැංකියක් ලබා ගැනීම 20,000.00 සාර්ථකව ව්‍යාපෘතියේ නියැලෙන ප්‍රතිලාභියෙක් 651/A ලබුගල 
ග්ලෝවරයක් ලබා ගැනීම 10,000.00 651/A ලබුගල 
127 පාලියාගම ප්‍රජා ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ සිදු කිරීම. ප්‍රජා ශාලාවේ කපරාරුව සිදු කිරීම. 200,000.00 160 66 ඩී - පාලියාගම
128 මිල්ලගස්යාය ප්‍රජා ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ සිදු කිරීම. කපරාරුව සිදු කර දැල් ගැසීම. 400,000.00 110 67 ඩී - පාලියාගම

{slider closed}

{slider closed}

{slider closed}

{slider |closed}

{slider closed}

{slider |closed}

{slider |closed}

{slider|closed}

{slider |closed}

{slider |closed}

{slider |closed}

{slider |closed}

{slider |closed}

{slider |closed}

{slider closed}

{slider |closed}

{slider |closed}

{slider |closed}

{slider closed}

{slider|closed}

News & Events

Scroll To Top